A Duna Terasz Grande Kft. főtevékenységeinek ellátása keretében történő személyes adatok kezelésére vonatkozó

 

Adatkezelési Tájékoztatója

 

2020.12.30.

verzio 2.0.

 

Tartalom

BEVEZETÉS. 3

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE.. 4
 2. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK.. 4

III. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL, TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉVEL, SZERVIZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK.. 5

 1. PANASZKEZELÉS. 7
 2. ADATBIZTONSÁG.. 13

V.1. Szervezési intézkedések. 13

V.2. Technikai intézkedések. 14

 1. AZ ÖN JOGAI. 14

VI.1. Hozzáférés. 15

VI.2. Helyesbítés. 15

VI.3. Törlés. 15

VI.4. Az adatkezelés korlátozása. 16

VI.5. Adathordozhatóság. 16

VI.6. Tiltakozás. 17

VI.7. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk. 17

VII. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI. 18

VII.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

VII.2. Bíróság előtti jogérvényesítés. 19

 1. számú melléklet 20
 2. számú melléklet 21
 3. számú melléklet 23

 

 

 

BEVEZETÉS

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) a Duna Terasz Grande Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezelő) által végzett főtevékenységeiben érintettek személyes adatainak kezeléséről nyújt tájékoztatást.

 

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az Adatkezelő fővtevékenységei szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A Tájékoztató 2020.12.30. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett főtevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában. A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő székhelyén, valamint elérhető az alábbi URL-en is: https://dunaterasz.hu/

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

 

Budapest, 2020. 12. 30.

 

Duna Terasz Grande Kft.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

A Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait.

 

Adatkezelő megnevezése: Duna Terasz Grande Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített elnevezés: Duna Terasz Grande Kft.

 

Székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 9. A. lház. 3. em. 3.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-333908

 

Adószám: 26591870-2-41

 

E-mail: info@dunaterasz.hu

 

Telefonszám: +36 1 215 5555

 

II.1. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

 

Az Adatkezelő ingatlanértékesítési tevékenységéből adódóan hozzá beérkező ajánlatkérések kapcsán személyes adatot kezel. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az ajánlat eredményes elkészítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a hozzá beérkező ajánlatok kapcsán – a tudomásra jutás csatornájától függetlenül – tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám (opcionális), ajánlatkérésben megadott egyéb adat (lakásméret).

 

 • Adatkezelés célja: előzetes egyeztetés, ajánlatkérés

 

 • Adatkezelés jogalapja: előzetes egyeztetés, ajánlatkérés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között az adásvételi szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

 

 • Adatkezelés időtartama: Az ajánlatkérést követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

 

 • A személyes adatok forrása az érintett.

 

Az ajánlatkérés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá és a nevében eljáró szerződött értékesítői, valamint tárhelyszolgáltatóként a Rackforest Kft., CRM szolgáltatóként a MiniCRM, webes felületek fejlesztőjeként a Linemedia Kft. és az Appentum Kft. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

Az ajánlatkérés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

II.2. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő ingatlanértékesítési tevékenységéből adódóan az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése érdekében személyes adatot kezel. Szerződéskötésre az Adatkezelő értékesítői közreműködésével is sor kerülhet. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a szerződés megkötése és teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, születési név, születési hely, idő, lakcím/tartózkodási hely, állampolgárság, anyanyelv, levelezési cím, adóazonosító jel, személyi azonosító okmányok sorozatszámai, az értékesítés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos adatok, ingatlan-nyilvántartási és műszaki adatok, vételár, fizetési ütemezés, finanszírozás forrása és összege, a szerződést kötő felek általa az adásvételi szerződésben rögzített egyéb adatok.

 

 • Adatkezelés célja: adásvételi szerződés megkötésének előkészítése, az ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, az Adatkezelő és az ügyfél között létrejött adásvételi szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt teljesítés nyújtása, a szerződéssel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek és jogosultságok igazolása, kapcsolattartás, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése.

 

 • Adatkezelés jogalapja: szerződéskötés és annak teljesítése esetén, továbbá természetes személy szerződő fél esetén a kapcsolattartás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése, jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: A szerződéskötést követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, a lehetséges szavatossági igények érvényesítésére tekintettel, az ingatlanok birtokbaadásától számított 10 év.

 

 • A személyes adatok forrása az érintett.

 

Az ingatlan adásvételiszerződés megkötése és teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, a szerződéskötés előkészítése céljából az Adatkezelő által megbízott Ügyvédi Iroda, továbbá műszaki egyeztetés céljából az Adatkezelő által megbízott Generálkivitelező (kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, kommunikáció nyelve), továbbá a CRM rendszer üzemeltetőjeként a MiniCRM Zrt. , továbbá az értékesítési feladatok adminisztratív és operatív támogatása céljából a D&B Real-Estate Investment Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 9. A. lház. 3. em. 3.).

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

Az ingatlan adásvételiszerződés megkötése, teljesítése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

 

II.3. PANASZKEZELÉS

 

Az Adatkezelő fogadja a szóban (személyesen vagy telefonon), illetve az írásban (postai levélben vagy email-ben) beérkező panaszokat a feladatának ellátásával összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

 

 • Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

 

 • Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőnek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

 • Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő).

 

 • Adatok forrása: érintett.

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

II.IV. A www.dunaterasz.hu oldal meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

 

II.IV.1. Mik azok a Cookie-k?

 

A Cookie vagy Süti jelentése: file vagy információ töredékek, amelyeket az internetes böngésző ment le a weboldalakról és tárolja azokat az érintett számítógépén. Ezeknek a Cookie-knak a segítségével ismeri fel az adott weboldal anyagait tároló szerver, a weboldalra történő visszalátogatásakor, hogy az érintett már járt az oldalon.

 

A www.dunaterasz.hu látogatásával tudomásul veszi az érintett felhasználó, és hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon tett látogatások során egy vagy több Cookie elküldésre kerül számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad Cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a Cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztessen, hogy Cookie-kat küldtek a számítógépére.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Duna Terasz Grande Kft. is használ ilyen Cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. A Duna Terasz Grande Kft. által használt Cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt a számítógépében.

Harmadik féltől származó Cookie-k használata is történhet a weboldalon.

 

II.IV.2. A Cookie-k típusai

 • Munkamenet, azaz Session Cookie-k:

Ezek a Cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet Cookie törlődik.

 • Állandó Cookie-k:

Ezek a Cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a Cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

 • Saját Cookie-k:

Ezeket a Cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.

 • Harmadik fél Cookie-k

Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a Cookie-t a honlapon keresztül. Ha olyan weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet, hogy ezekről a webhelyekről is kap Cookie-kat. Mi nem szabályozzuk ezeknek a Cookie-knak a generálását, így azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk alkalmazott Cookie-król és azok kezeléséről.

 

II.V. A www.dunaterasz.hu oldal látogatóinak felhasználói adatkezelése

 

A www.dunaterasz.hu weboldal Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing kódokat használja/használhatja.

A hivatkozott programok az érintett felhasználó számítógépén Cookie-kat helyezhetnek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az érintettek a Cookie-k használatának tudomásulvételével engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az adatkezelő részére. Mindemellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a Cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani az alábbiak szerint.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó Cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat.

A Cookie-król további információ itt található:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

 

Google Analytics:

A Google Analytics programot elsősorban a weboldal statisztikáinak előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett.

 

Google Remarketing:

A Google Remarketing használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett DoubleClick Cookie adatokat is gyűjthetünk. A DoubleClick Cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veheti online hirdetéseihez. Az adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját Cookie-kat és harmadik féltől származó Cookie-kat (például a DoubleClick Cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google Cookie-jait.

 

Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó számítógépén elhelyezett Cookie-k segítségével teheti meg, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

Facebook Remarketing:

Az adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

Facebook hirdetési irányelveit itt találja: https://www.facebook.com/policies/ads

 

Ajánlatkérés a www.dunaterasz.hu oldalon, e-mailen vagy telefonon

 

Duna Terasz Grande Kft. a www.dunaterasz.hu oldalon található felületen, e-mailen vagy telefonon ajánlatot kérők bizonyos személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

Az adatkezelés célja: az ügyfél igényének megfelelő ingatlan vonatkozásában történő ajánlattétel, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ügyféllel a szerződéskötést megelőző adatfelvételt megelőzően.

 

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, ajánlatkérés célja, keresett lakás szobaszáma, adatkezelőről értesülés forrása és az ügyfél által az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges adatok.

 

Az adatok kezelésére megbízott külsős közvetítő:

Név: MITTE Communications Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.

Adószám: 24730763-2-42

E-mail: batta@mittecomm.com

 

Az adatok törlésének határideje: az adatok rögzítését követő 2 év

 

Adatfeldolgozás:

 

Adatfeldolgozók:

 

a részletes adatok az Adatkezelő székhelyén megtekinthetőek

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az eladásra kínált ingatlanra vonatkozó ajánlat kiküldésének elmaradása.

 

 

III. HÍRLEVÉL

 

Az Adatkezelő ingatlanértékesítési tevékenységének népszerűsítése céljából hírlevelet küld elektronikus formában (e-mail), illetve telefonhívást kezdeményez azon érintettek részére, akik az Adatkezelő honlapján, vagy személyesen a székhelyén a hírlevélre feliratkoznak. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

 

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám.

 

 • Adatkezelés célja: hírlevél küldése e-mail formájában, aktuális kedvezmények népszerűsítése telefonos megkeresések útján.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 • Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása (leiratkozás), vagy törléshez való jog gyakorlása)

 

 • Adatok forrása: érintett.

 

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá és a nevében eljáró szerződött értékesítői, valamint tárhelyszolgáltatóként a Rackforest Kft., a Mailchimp szolgáltatás üzemeltetőjeként a Rocket Science Group LLC, továbbá webszerkesztőként a Linemedia Kft., valamint az Appentum Kft., és a marketingtevékenységet végző Mitte Communications Kft. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, az adathordozhatósághoz, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a hozzájárulás visszavonásához (leiratkozás) való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

 

 1. KÖRLEVÉL

 

Az Adatkezelő azon érintettek részére, akikkel ingatlanértékesítési tevékenysége révén üzleti kapcsolatba került (ingatlan adásvételi szerződés kötése) az elmúlt 36 hónapban, körlevelet küld ingatlanértékesítési tevékenységének népszerűsítése céljából email formájában. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.

 

 • Adatkezelés célja: körlevél küldése email formájában.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőnek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

 • Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz való jog gyakorlása, vagy törléshez való jog gyakorlása)

 

A körlevél küldése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, valamint a Mailchimp szolgáltatás üzemeltetőjeként a Rocket Science Group LLC., tárhelyszolgáltatóként a Rackforest Kft. és a marketingtevékenységet végző Mitte Communications Kft. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

A körlevél küldése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

 1. TILALMI LISTA

 

Az Adatkezelő azon érintettről, akik visszavonták hozzájárulásukat a hírlevél küldésről, illetve tiltakoztak a körlevelek küldése ellen, tilalmi listát vezet, annak érdekében, hogy a jövőben tartózkodjon a kéretlen megkeresésektől. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, hozzájárulás visszavonásának/tiltakozás időpontja.

 

 • Adatkezelés célja: kéretlen marketing megkeresések küldésének elkerülése.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a megfelelő gazdasági tevékenység folytatásához fűződő jogos érdeke, valamint az érintett kérelmének teljesítéséhez fűződő érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

 • Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz való jog gyakorlása, vagy törléshez való jog gyakorlása)

 

A tilalmi lista vezetése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, valamint a Mailchimp szolgáltatás üzemeltetőjeként a Rocket Science Group LLC., tárhelyszolgáltatóként a Rackforest Kft. és a marketingtevékenységet végző Mitte Communications Kft. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

A tilalmi lista vezetése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza.

 

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

V.1. Szervezési intézkedések

 

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

 

V.2. Technikai intézkedések

 

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

 

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

 

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondosággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

 

Az Adatkezelő a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.

 

 1. AZ ÖN JOGAI

 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

 

VI.1. Hozzáférés

 

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai;
 • az Ön jogorvoslati lehetőségei;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

 

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

 

VI.2. Helyesbítés

 

Ön – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

 

VI.3. Törlés

 

Ön – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

 

VI.4. Az adatkezelés korlátozása

 

Ön – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

 

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett (Ön) hozzájárulása alapján;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.

 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

VI.5. Adathordozhatóság

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

 

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. Az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

 

VI.6. Tiltakozás

 

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján bármikor tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelései ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy fennállnak-e olyan kényszerítő erejű jogos okok vagy érdekek (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme), amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben azonosíthatók ilyen indokok vagy érdekek, az Adatkezelő folytatja a személyes adatok kezelését. Ellenkező esetben viszont a személyes adatok a továbbiakban nem használhatók fel.

 

VI.7. Hozzájárulás visszavonása

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ön személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Ön a hozzájárulását az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg.

 

 

VI.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást fő szabály szerint díjmentesen biztosítja, azonban az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

 

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

VII. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, valamint, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

 

VII.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html

 

VII.2. Bíróság előtti jogérvényesítés

 

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 

 1. számú melléklet

 

A vonatkozó jogszabályok

 

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény;

 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

 

 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

 

 • a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet.

 

 1. számú melléklet

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 

 

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

 

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 1. számú melléklet

 

 

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

 

 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

 

Adószám: 14671858-2-41

 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.

 

E-mail: info@rackforest.hu

 

Honlap: https://rackforest.com/

 

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

***

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Linemedia Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Cégjegyzékszám: 01-09-940357

 

Adószám: 14898297-2-42

 

Székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1.

 

E-mail: office@line45.com

 

Honlap: http://www.line45.com/2017/

 

Ellátott tevékenység: webszerkesztés

 

***

 

Adatfeldolgozó megnevezése: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

 

Adószám: 23982273-2-42

 

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

 

E-mail: help@minicrm.hu

 

Honlap: https://www.minicrm.hu

 

Adatkezelési tájékoztató: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

 

Ellátott tevékenység: CRM rendszer üzemeltetése

 

***

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Rocket Science Group LLC

 

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 

Email: dpo@mailchimp.com

 

Honlap: https://mailchimp.com/

 

Ellátott tevékenység: Mailchimp szolgáltatás üzemeltetése

 

***

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Mitte Communications Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-179304

 

Adószám: 24730763-2-42

 

 

Email: batta@mittecomm.com

 

Honlap: https://www.mittecomm.com/

 

Ellátott tevékenység: marketing és PR tevékenység

 

***

 

Adatfeldolgozó megnevezése: D&B Real-Estate Investment Kft Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 9. A lph. 3. em. 3.

 

Ellátott tevékenység: adatok rendszerezése, tárolása, szerződések tárolása, továbbítása az adatkezelő nevében